ΔΠΛΠ-1779 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 , τηλέφωνο 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης για την Ομάδα Α είτε από την κα. Π. Ζευγίτη με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση p.zevgiti@dei.gr , τηλ. (+30)2791022152 είτε από τον κ. Α. Ροζόλη με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.rozolis@dei.gr , τηλ.(+30)2791031107 (εσωτ. 32672) και για την Ομάδα Β από τον κ. Ι. Στρατή με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.stratis@dei.gr και τηλ. (+30)27910 22151(εσωτ. 32217). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες των τομέων συντήρησης και λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους στον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1779
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/03/2023
ΑΔ: A122799
Προϋπολογισμός: € 521.894,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής