ΔΠΛΠ-1692 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292442) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292442) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τους κ. Κ. Λεπίδας (τηλ. 2531060288) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση k.lepidas@dei.gr του ΑΗΣ Κομοτηνής, κ. Ι. Χαλιούλια τηλ. 2223026259 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση i.chalioulias@dei.gr του ΑΗΣ Αλιβερίου, κ. Κ. Μητσόπουλου τηλ. 2791025153 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση k.mitsopoulos@dei.gr του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, κ. N. Βαρδάκη τηλ. 2843063173 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση ni.vardakis@dei.gr του ΑΗΣ Αθερινόλακκου και κ. Ρωσσίδη Μιχαήλ τηλ.2385056223 και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο την διεύθυνση m.rossidis@dei.gr του ΑΗΣ Μελίτη.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) θερμικών μονάδων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1692
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/09/2022
ΑΔ: A121386
Προϋπολογισμός: € 417.359,44 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής