ΔΠΛΠ-1690 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/08/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/08/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) κα. Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr και s.sotiropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Μαυροπούλου (210 5292442) και την κα Σ. Σωτηροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.mavropoulou@dei.gr και s.sotiropoulou@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ), Λ. Συγγρού (αριθ. 112), από την κα Βλάχου Αικατερίνη (210 9008801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση ai.vlachou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τεχνική, διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη ΔΕΠΑΝ ετήσιας διάρκειας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1690
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/06/2022
ΑΔ: A121046
Συμπλήρωμα 1 01/07/2022
ΑΔ: A121067
Συμπλήρωμα 2 18/07/2022
ΑΔ: A121167
Συμπλήρωμα 3 21/07/2022
ΑΔ: A121187
Συμπλήρωμα 4 29/07/2022
ΑΔ: A121230
Συμπλήρωμα 4 05/08/2022
ΑΔ: A121258
Προϋπολογισμός: € 341.687,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής