ΔΠΛΠ-1640 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/02/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/02/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου Τηλ. (210-5292680) και Ι.Καρολεμέα (τηλ. 2105292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr. Βεβαίωση επίσκεψης στον τόπο εγκατάστασης των Α/Σ για γνώση τοπικών συνθηκών θα παρέχεται από τον κο B. Ευστρατίου (210 9008803) ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 –Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση δύο (2) Αεριοστροβιλικών Μονάδων για την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος των Η/Σ Κω-Καλύμνου (ΟΜΑΔΑ A) και Θήρας (ΟΜΑΔΑ Β) , το θέρος του 2022

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1640
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/12/2021
ΑΔ: A119424
Συμπλήρωμα 1 27/01/2022
ΑΔ: A119577
Συμπλήρωμα 2 03/02/2022
ΑΔ: A119609
Συμπλήρωμα 3 08/02/2022
ΑΔ: A119627
Συμπλήρωμα 4 14/02/2022
ΑΔ: A119637
Προϋπολογισμός: € 13.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΔΠΛΠ-1640 Λήψη