ΔΠΛΠ-1635 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/04/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα (210-5292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22 , Τ.Κ. 10432 Αθήνα, τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και Ι. Καρολεμέα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον Σταθμό από τον κ. Ν. Χήρα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο n.chiras@dei.gr , τηλεφωνικά (+30 )22230 26257 του ΑΗΣ Αλιβερίου. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και Συντήρηση δικτύου θαλάσσιου ύδατος και βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1635
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/12/2021
ΑΔ: A119367
Συμπλήρωμα 1 07/12/2021
ΑΔ: A119371
Συμπλήρωμα 2 12/01/2022
ΑΔ: A119493
Συμπλήρωμα 3 27/01/2022
ΑΔ: A119572
Συμπλήρωμα 4 14/04/2022
ΑΔ: A119750
Προϋπολογισμός: € 110.265,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής