ΔΠΛΠ-1629 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/12/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.com.gr ) και για τεχνικά θέματα από τους Στ. Ρωμανό (210-9008849) και Ν. Μανακανάτα (2843063168) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.romanos@dei.gr και n.manakanatas@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες γενικής συντήρησης επιπέδου 8.000 ωρών για τα έτη 2021-2022, ένδεκα (11) Μονάδων Mitsubishi S16RPTA, ον ισχύος 1.250 KW εκάστη των ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Θήρας και ΤΣΠ Ικαρίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1629
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2021
ΑΔ: A119325
Συμπλήρωμα 1 27/12/2021
ΑΔ: A119450
Προϋπολογισμός: € 192.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής