ΔΠΛΠ-1626 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680 και τον κο Ι. Καρολεμέα (τηλ. 210 5292556
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 210-5292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr) και τον κο Ι. Καρολεμέα (τηλ. 210 5292556 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.karolemeas@dei.gr). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κ. Γ. Σιώμο-τηλ. 24610 54276 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι–V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1626
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/11/2021
ΑΔ: A119277
Προϋπολογισμός: € 79.072,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής