ΔΠΛΠ-1623 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/01/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε.Βασιλοπούλου και τον κον Σ.Πελεκάση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και s.pelekasis@dei.gr και για χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κον. Κ. Λεπίδα, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.lepidas@dei.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60288) και τον κον Αρ. Λαϊτσα τηλ. 2531060280 με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Laitsas@dei.gr του ΑΗΣ Κομοτηνής. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση θερμών μερών θαλάμου καύσης Αεριοστροβίλου GT13E2 του ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1623
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/11/2021
ΑΔ: A119217
Συμπλήρωμα 1 25/11/2021
ΑΔ: A119322
Συμπλήρωμα 2 20/12/2021
ΑΔ: A119428
Προϋπολογισμός: € 1.003.754,43 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής