ΔΠΛΠ-1310673 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ. Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ι. Καρολεμέα (210-5292556) και Κ. Παπαδοπούλου (210-5292765) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση I.Karolemeas@ppcgroup.com και Kon.Papadopoulou@ppcgroup.com. Για τεχνικά θέματα πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Γ. Θεοχαρόπουλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση G.Theocharopoulos@ppcgroup.com και τον κ. Α. Μαρτίνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Martinis@ppcgroup.com καθώς επίσης, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης θα δοθεί από τον κ. Α. Μαρτίνη (2292064153) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο A.Martinis@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες επισκευής πυροπροστασίας δεξαμενών diesel και μαζούτ με εκτοξευτήρες έγχυσης αεραφρού του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310673
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/06/2024
ΑΔ: A126426
Συμπλήρωμα 1 21/06/2024
ΑΔ: A126473
Συμπλήρωμα 2 04/07/2024
ΑΔ: A126551
Προϋπολογισμός: € 351.767,98 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής