ΔΠΛΠ-1310672 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 19/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/08/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ Β. Ζήση (210 5293471) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση, v.zisis@ppcgroup.com και I.Karolemeas@ppcgrou.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ Β. Ζήση (210 5293471) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση, v.zisis@ppcgroup.com και I.Karolemeas@ppcgrou.com και για τεχνικά θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων από τον κ. Μ. Μιχελάκη (281037622), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση m.michelakis@ppcgroup.com .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή Στεγάστρων Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310672
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/06/2024
ΑΔ: A126482
Συμπλήρωμα 1 05/07/2024
ΑΔ: A126563
Συμπλήρωμα 2 19/07/2024
ΑΔ: A126659
Προϋπολογισμός: € 104.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής