ΔΠΛΠ-1310665 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/07/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους Β. Ζήση (210 5293471) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.zisis@ppcgroup.com και I.Karolemeas@ppcgrou.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους Β. Ζήση (210 5293471) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.zisis@ppcgroup.com και I.Karolemeas@ppcgrou.com και για τεχνικά θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, για τον ΑΗΣ Κατταβιάς, από τον κο Τρύφωνα Δρακόπουλο (210 9008822), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση, t.drakopoulos@ppcgroup.com "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή Στεγάστρων Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων στον ΑΗΣ Κατταβιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310665
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/06/2024
ΑΔ: A126503
Συμπλήρωμα 1 17/07/2024
ΑΔ: A126641
Προϋπολογισμός: € 147.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής