ΔΠΛΠ-1310646 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/02/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 2105292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Αν. Χαραλαμπόπουλο, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση, a.charalampopoulos@dei.gr, τηλ. (+30) 2292064269."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων (ΔΑΚ) Νο7 ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310646
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/01/2023
ΑΔ: A122298
Συμπλήρωμα 1 26/01/2023
ΑΔ: A122450
Συμπλήρωμα 2 01/02/2023
ΑΔ: A122494
Προϋπολογισμός: € 868.978,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1,2,3,5,6,7 Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 συνημ. Α,Β (1-11) Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 συνημ. Β.12 Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 συνημ. Γ Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 συνημ. Δ Λήψη