ΔΠΛΠ-1310632 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/04/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/04/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5293442)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5293442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr και για την χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης από τους κ. Σ. Κεραμιτσόπουλο στο Συγκρότημα Νέστου, κ.Γ. Βαφείδη στο Συγκρότημα Αλιάκμονα, κ.Γ. Λάππα στο Συγκρότημα Αχελώου και κ. Α. Σταφυλά στον ΥΗΣ Ν Πλαστήρα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.keramitsopoulos@dei.com.gr , g.vafeidis@dei.com.gr, g.lappas@dei.com.gr και a.stafyla@dei.com.gr αντίστοιχα."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση εξοπλισμού υψηλής τάσης των συγκροτημάτων Νέστου, Αράχθου, Αλιάκμονα, Αχελώου και ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310632
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2022
ΑΔ: A119626
Συμπλήρωμα 1 15/02/2022
ΑΔ: A119651
Συμπλήρωμα 2 10/03/2022
ΑΔ: A119694
Συμπλήρωμα 3 22/03/2022
ΑΔ: A119705
Συμπλήρωμα 4 20/04/2022
ΑΔ: A119760
Προϋπολογισμός: € 2.223.870,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής