ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ 23006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/02/2023 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φεργάδης Κων/νος τηλ: 2222093439
Υποβολή: ΣΚΥΡΟΣ
email: k.fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Ηχομείωσης θορύβου της Μονάδας Νο7 του ΤΣΠ Σκύρου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ 23006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ