ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200087722 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/12/2022 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
Για τεχνικές πληροφορίες: Κωνσταντινος Αναστασάκης Τηλ. 2241049069 E-mail. K. Anastasakis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200087722
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 2700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ