ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086691 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/12/2022 - 14:49

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μπάτης Νικόλαος 2241049046
Υποβολή: ΡΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαριστή Τηλέφωνο: 2241049002 email: A.Charisti@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200086691
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 12000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ