23352 ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2023 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κων/νος Φεργάδης
Υποβολή: ΣΚΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: 22220 93439 email: K.Fergadis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Ηχομείωσης θορύβου της Μονάδας Νο1 του ΤΣΠ Σκύρου

Πρόσκληση: Τεύχος: 23352 ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 41.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ