ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/03/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κα Π. Κουφού και κ. Α. Ζαχαριουδάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις p.koufou@dei.gr και a.zacharioudakis@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/.
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Δ/νση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΘ), οδός Αριστοτέλους, αριθ. 30-32, Τ.Κ. 104 33, τηλέφωνο 210 8232199, φαξ 210 8233182.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Το Έργο θα κατασκευαστεί στο χώρο του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αλιβερίου. Αφορά στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων εντός της ιδιοκτησίας του ΑΗΣ Αλιβερίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: - Μεταλλικό Στέγαστρο Προστασίας του Κυκλικού Λουτρού ελληνιστικής εποχής που βρίσκεται βορείως του αντλιοστασίου και σε επαφή με υφιστάμενο οριοθετημένο και διαμορφωμένο ρέμα. - Μικρό Κτίριο Φύλαξης, συντήρησης και εκθέσεως των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων που προήλθαν από τις ανασκαφές κατά την κατασκευή της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Αλιβερίου. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μελέτη και την ισχύουσα Άδεια Δόμησης 48/2018 της ΥΔΟΜ. Κύμης – Αλιβερίου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της κατασκευής συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου πέραν των όσων περιλαμβάνονται στο φάκελο της προαναφερθείσας Άδειας Δόμησης 48/2018.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΜΚΘ - 11 21 1701
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
21/02/2022
ΑΔ: A119669
04/03/2022
ΑΔ: A119690
Προϋπολογισμός: € 850.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τ2 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ2 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ2 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ2 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ3 - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ4 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ5 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ5 - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι Λήψη
Τ6 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ7 - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη
Τ8 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΜΚΘ - 11 21 1701 Λήψη