1200094640 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 18/09/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου Τηλ: 22920-64385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Νικόλαος Κάββουρας Τηλ. 2292064395,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094640
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/08/2023
ΑΔ: A124269
Συμπλήρωμα 1 18/09/2023
ΑΔ: A124412
Προϋπολογισμός: € 32.640,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ