1200090442 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Διακήρυξη: Σ. Ρώμα Τηλ: 22920-64186
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο και βεβαίωση επίσκεψης: Χ. Σαρλάνης Τηλ. 22920-64380, Α. Ψύχας, Τηλ. 2292064185, Β. Φλωρίδης Τηλ. 2292064367, Α. Μαρτίνης Τηλ. 2292064156

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση διακοπτών υποπινάκων ηλεκτρικής διανομής Χαμηλής Τάσης (400VAC) του αντλιοστασίου θαλάσσης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200090442
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 19.750,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ