1200089868 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/03/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/03/2023 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: για τη Διακήρυξη: A.Παπανικολάου, τηλ.: 22920-64343 / για το Τεχνικό Αντικείμενο: Α. Μουτσάκης, τηλ.: 2292064190,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡ/ΛΟΥ ΜΟΝ.IV AΗΣ Κ-Λ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200089868
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/01/2023
ΑΔ: A122319
Συμπλήρωμα 1 31/01/2023
ΑΔ: A122481
Συμπλήρωμα 2 03/03/2023
ΑΔ: A122765
Προϋπολογισμός: € 33.834,88 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ