∆ΚΥΟΡ-Z220 1200053052 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/10/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τον κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478.
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα .
Η υποβολή των Προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 έως 15:00) στο Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7ο όροφο, στην ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών «Φύλαξης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του περιφραγμένου εργοταξιακού χώρου και οικισμού του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών (Κ.Μ.Κ.) Αλιβερίου»

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z220 1200053052
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/09/2018
ΑΔ: A105528
Προϋπολογισμός: € 21.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων