ΔΥΠΕΚΕ-903067 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/01/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αρετή Στάθη Τηλ.: 210 5292523 Γ. Τραϊφόρου Τηλ.: 210 5292334
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αρετή Στάθη (τηλ. 0030-210 5292523) και την κα Γ. Τραϊφόρου (τηλ. 0030-210 5292334) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.stathi@dei.com.gr και G.Traiforou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια στροφείου υπερπληρωτή ΜΑΝ B&W του ΑΣΠ Κω

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ-903067
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/12/2020
ΑΔ: A116979
Συμπλήρωμα 1 14/12/2020
ΑΔ: A117007
Συμπλήρωμα 2 08/01/2021
ΑΔ: A117116
Προϋπολογισμός: € 250.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας