ΔΥΠΕΚΕ 903066 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/01/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α ΣτάθηΤηλ. 210 5292523 Ε.Κοτσαλή Τηλ.210 5292361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ. +30 2105270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κοτσαλή Ελένη και την κ. Α. Στάθη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Kotsali@dei.com.gr και A.Stathi@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5292361/210 5292523) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών ΣυμβάσεωνΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών (ευθύγραμμοι αυλοί, καμπύλες & ειδικούς χάλυβες) υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 903066
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/12/2020
ΑΔ: A116951
Συμπλήρωμα 1 05/01/2021
ΑΔ: A117101
Προϋπολογισμός: € 174.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας