ΔΥΠΕΚΕ 903062 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 11/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α Στάθη Τηλ. 210 5292523 Γ.Τραιφόρου Τηλ. 210-5292679
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία (τηλ. +30 2105292679-5292334) και την κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30 2105292523) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@dei.com.gr και a.stathi@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+302105232597). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών ΜΑΝ ΝΑ57 ΤΜ9- 019 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 903062
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/12/2020
ΑΔ: A116981
Συμπλήρωμα 1 11/01/2021
ΑΔ: A117126
Προϋπολογισμός: € 523.850,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_903062 Λήψη