ΔΥΠΕΚΕ 600015 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Ζ.Κάγκανη
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.c om.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597) και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Z.Kagkani@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 802 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.c osmo-one.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγ ματοποιηθεί γ ια λογ αριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγων ισμώ ν «tenderONE» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.c osmo-one.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID HITACHI για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/10/2020
ΑΔ: A116835
Συμπλήρωμα 1 03/12/2020
ΑΔ: A116954
Προϋπολογισμός: € 990.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_600015 Λήψη