ΔΥΠΕΚΕ 600014 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Ματιάτου Ζ.Κάγκανη
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), Χαλκοκονδύλη 22 , 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597) και την Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.com.gr και κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Z.Kagkani@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 802 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597). 3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων GRADALL που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
12/10/2020
ΑΔ: A116716
Προϋπολογισμός: € 220.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας