ΔΥΠΕΚΕ 600013 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/11/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ.Μαύρου Τηλ.210 5293801
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597) και την κα Μαύρου Δέσποινα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.mavrou@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 52 93 801 ή με τηλεμοιοτυπία/fax +30 210 52 32 597). 3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ, με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα τροχού πλήρους για τα χωματουργικά οχήματα EUCLID HITACHI EH-3500 που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/10/2020
ΑΔ: A116671
Συμπλήρωμα 1 22/10/2020
ΑΔ: A116760
Προϋπολογισμός: € 180.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας