ΔΥΠΕΚΕ 54020009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/08/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ει. Σαρρή Τηλ : 210-3307282
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα γίνει από τη Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, πλην του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 54020009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/08/2020
ΑΔ: A116497
Συμπλήρωμα 1 23/08/2020
ΑΔ: A116502
Προϋπολογισμός: € 350.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας