ΔΥΠΕΚΕ 52621001 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη 22, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, πληροφορίες παρέχονται από τoν κο. Ι. Ζουμά (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.zoumas@dei.com.gr, τηλέφωνο +302103307283, fax +30 2105248921) κα A. Γιαννοπούλου, (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο al. giannopoulou@dei.com.gr, τηλέφωνο 2103307285, fax +30 2105248921).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) στερεών και άλλων επικ;νδυνων αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Χανίων της ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52621001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/03/2021
ΑΔ: A118411
Προϋπολογισμός: € 235.030,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας