ΔΥΠΕΚΕ 52121041 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/07/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διακήρυξη έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τσονοπούλου Α. και την κα Μάρκου Ν. , με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsonopoulou@dei.com.gr και n.markou@dei.com.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Δημιουργία Συστήματος διαχείρισης & ανάλυσης δεδομένων παραγωγής Έργων ΑΠΕ & εφαρμογής Mobile App ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121041
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/06/2021
ΑΔ: A118759
Συμπλήρωμα 1 18/06/2021
ΑΔ: A118779
Συμπλήρωμα 2 09/07/2021
ΑΔ: A118838
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας