ΔΥΠΕΚΕ 52121027 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/06/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Τηλ.210 5292472
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η ΔΥΠΕΚΕ, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τσονοπούλου Α. και τον κ. Π. Καλημέρη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsonopoulou@dei.com.gr και p.kalimeris@dei.com.gr . Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού ETRM (υπηρεσία SaaS) και Αδειών Χρήσης για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121027
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/05/2021
ΑΔ: A118657
Συμπλήρωμα 1 25/05/2021
ΑΔ: A118675
Προϋπολογισμός: € 300.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας