ΔΥΠΕΚΕ 52121015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Πληροφορίες παρέχονται από τη Ν. Λακάκη και την κα Α. Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.lakaki@dei.com.gr και a.tsonopoulou@dei.com.gr . Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης στη ΔΕΗ ΑΕ /Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ), όσον αφορά τη συμμετοχή της σε ενεργειακές αγορές και σε αντίστοιχα θέματα συμμόρφωσης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/03/2021
ΑΔ: A118456
Προϋπολογισμός: € 320.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας