ΔΥΠΕΚΕ 52121012 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/04/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από Α. Τσονοπούλου και Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsonopoulou@dei.com.gr και n.markou@dei.com.gr. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή πλατφόρμας Salesforce, ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121012
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2021
ΑΔ: A117307
Συμπλήρωμα 1 26/02/2021
ΑΔ: A117352
Συμπλήρωμα 2 17/03/2021
ΑΔ: A118439
Προϋπολογισμός: € 13.229.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας