ΔΥΠΕΚΕ 51721087 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Κασκαφέτου Μ. Μαυραγάνη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Αρμόδιοι για τη διαδικασία είναι οι κα Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Αρμόδιοι για τη διαδικασία είναι οι κα Π. Κασκαφέτου και κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kaskafetou@dei.gr και M.Mavragani@dei.gr και κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kaskafetou@dei.gr και M.Mavragani@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51721087
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/12/2021
ΑΔ: A119372
Συμπλήρωμα 1 10/12/2021
ΑΔ: A119393
Συμπλήρωμα 2 22/12/2021
ΑΔ: A119439
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας