ΔΥΠΕΚΕ 51721065 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/09/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Κιούση Τηλ.210 8206530
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Αρμόδιοι για τη διαδικασία είναι οι κα Μ. Μαυραγάνη και κ. Ν. Κιούση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις M.Mavragani@dei.gr και N.Kiousis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τον Τομέα Εφαρμογών Εταιρικού Κέντρου & Operational Technology

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51721065
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/08/2021
ΑΔ: A118978
Συμπλήρωμα 1 16/09/2021
ΑΔ: A119060
Προϋπολογισμός: € 420.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας