ΔΥΠΕΚΕ 1559 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/12/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5292556
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 210 5292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr) και τον κο Ι.Καρολεμέα (τηλ. 28105292556 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.karolemeas@dei.com.gr). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου πληροφορίες παρέχονται από τον κο. Μ. Χρυσουλάκη (τηλ. 2843063163 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση M. Chrysoulakis@dei.com.gr). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας 18 Η/Ζ MITSUBISHI S16R-PTA συνολικής καθαρής ισχύος 22,66 MW του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1559
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/12/2020
ΑΔ: A116978
Προϋπολογισμός: € 81.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας