ΔΥΠΕΚΕ 1549 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/12/2020 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: I.Bενιζέλος
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 210/5270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά (210-5292442) και κ. Ι. Βενιζέλο(210-5292384)) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνσηS.Kollida@dei.com.gr και Ι.Venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597). Πληροφορίες για χορήγηση βεβαίωση επίσκεψης στον ΑΗΣ από τον κ. Στ. Χριβατίδη στο τηλ.24610-54223

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εσωτερικός καθαρισμός Διοικητηρίου και Συνεργείων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1549
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/12/2020
ΑΔ: A116944
Συμπλήρωμα 1 08/12/2020
ΑΔ: A116976
Προϋπολογισμός: € 190.862,98 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Τεχνική περιγραφή_1549 Λήψη