ΔΥΠΕΚΕ - 1545 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/11/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5293361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Τα τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr–ΔΥΠΕΚΕ-1545.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Γενική συντήρηση έτους 2021 των Μονάδων Νο 1 και Νο 2 (WARTSILA 18V32 ον. ισχύος 8.250KW εκάστη) του ΑΣΠ Θήρα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1545
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/10/2020
ΑΔ: A116836
Συμπλήρωμα 1 20/11/2020
ΑΔ: A116908
Προϋπολογισμός: € 340.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας