ΔΥΠΕΚΕ 1542 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, τηλέφωνο 2105292384. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Βενιζέλο Ιωάννη και την κα. Σιδηροπούλου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις i.venizelos@dei.com.gr και e.sidiropoulou@dei.com.gr και τηλεφωνικό αριθμό 2105292384 και 2105205505 αντίστοιχα και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης – Ενημέρωσης από την κα Σιδηροπούλου Ελένη.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Φορέα Πιστοποίησης για την επαναπιστοποίηση/αρχική πιστοποίηση, κατά ISO 14001:2015, των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1542
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/12/2020
ΑΔ: A116952
Συμπλήρωμα 1 10/12/2020
ΑΔ: A116989
Συμπλήρωμα 2 21/12/2020
ΑΔ: A117050
Προϋπολογισμός: € 37.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας