ΔΥΠΕΚΕ - 1310623 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/10/2020 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ.210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Τα τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr–ΔΥΠΕΚΕ-1310623. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Α. Κωστάκο (210-5283606) και τον κο Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.kostakos@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr. και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης – Ενημέρωσης από τον κο Α. Κωστάκο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1310623
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/10/2020
ΑΔ: A116675
Συμπλήρωμα 1 15/10/2020
ΑΔ: A116730
Συμπλήρωμα 2 22/10/2020
ΑΔ: A116759
Συμπλήρωμα 3 27/10/2020
ΑΔ: A116823
Προϋπολογισμός: € 1.979.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας