ΔΥΠΕΚΕ-1310620 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/09/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5292556
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr· Τα τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικό, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr -ΔΥΠΕΚΕ-1310620. Η ΔΕΗ Α.Ε. με το παρόν σας ενημερώνει ότι η ώρα υποβολής των προσφορών παρατείνεται έως 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, ενεργοποίηση, και τεχνική υποστήριξη φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ-1310620
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2020
ΑΔ: A116479
Συμπλήρωμα 1 02/09/2020
ΑΔ: A116537
Συμπλήρωμα 2 04/09/2020
ΑΔ: A116550
Συμπλήρωμα 3 10/09/2020
ΑΔ: A116575
Συμπλήρωμα 4 21/09/2020
ΑΔ: A116621
Προϋπολογισμός: € 5.203.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας