ΔΥΠ-903021 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/06/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/07/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου Τηλ.: 210 5292334 . Α. Στάθη Τηλ.210 5292523
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία και την κα Κοτσαλή Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και Ε.Kotsali@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5292334/210 5292361) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2020
ΑΔ: A114787
Συμπλήρωμα 1 20/03/2020
ΑΔ: A114879
Συμπλήρωμα 2 07/04/2020
ΑΔ: A114952
Συμπλήρωμα 3 06/05/2020
ΑΔ: A115064
Συμπλήρωμα 4 01/06/2020
ΑΔ: A116148
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 09/06/2020
ΑΔ: A116177
Προϋπολογισμός: € 424.860 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας