ΔΥΠ-903018 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/04/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Α. Στάθη τηλ.: 210 5292523 Χ. Χατσίδου τηλ: 2105292486
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α.Στάθη (210-5292523) και την κα Χ. Χατσίδου (210-5292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.stathi@dei.com.gr και c.chatsidou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 523259

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια σετ DIVERTER αποτελούμενο από έναν διακλαδωτή και δύο θολωτές βαλβίδες του συγκροτήματος αποθείωσης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2020
ΑΔ: A114790
Συμπλήρωμα 1 17/03/2020
ΑΔ: A114859
Συμπλήρωμα 2 30/03/2020
ΑΔ: A114911
Συμπλήρωμα 3 14/04/2020
ΑΔ: A114978
Προϋπολογισμός: € 47.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας