ΔΥΠ-903013 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Χ. Χατσίδου τηλ.: 210 529486 "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χ. Χατσίδου (210-5292486) κα τον κο Δ. Χριστοφιλόπουλο (210-5293487) και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση c.chatsidou@dei.com.gr και d.christofilopoulos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/02/2020
ΑΔ: A114708
Συμπλήρωμα 1 05/03/2020
ΑΔ: A114781
Προϋπολογισμός: € 53.865 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας