ΔΥΠ-903011 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/03/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αρετή Στάθη (τηλ. 0030-210 5292523) και Κο Δ. Χριστοφιλόπουλο (τηλ. 0030-210 5293487)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α.Στάθη (210-5292523) και τον κο Δ. Χριστοφιλόπουλο (210-5293487) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.stathi@dei.com.gr και d.christofilopoulo@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος περιστροφικής βαλβίδας υδράσβεστου για το δίκτυο ξηρής Αποθείωσης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου "

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2020
ΑΔ: A114628
Συμπλήρωμα 1 19/02/2020
ΑΔ: A114725
Συμπλήρωμα 2 28/02/2020
ΑΔ: A114769
Προϋπολογισμός: € 80.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας