ΔΥΠ 600005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή Δ/νση : Γ΄ Σεπτεμβρίου 22, 5ος όροφος , Γραφείο 504, Τηλ. 210 5293814 και 2105293807 Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί και θα διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https :// eprocurement . de i . gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή 5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1300-1400 cc και ισχύος άνω των 100 HP

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 600005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας