ΔΥΠ-1310617 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/09/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β. Κουμπαρούλη v.koumparouli@dei.com.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Xαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την Β.Κουμπαρούλη και τον Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.koumparouli@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ/τεχνικά θέματα, από τον ΑΗΣ Mεγαλόπολης 5 (τηλ.2791025153 κ. Κ. Μητσόπουλος)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1310617
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/07/2020
ΑΔ: A116311
Συμπλήρωμα 1 16/07/2020
ΑΔ: A116377
Συμπλήρωμα 2 11/08/2020
ΑΔ: A116472
Συμπλήρωμα 3 04/09/2020
ΑΔ: A116547
Συμπλήρωμα 4 09/09/2020
ΑΔ: A116567
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας