ΔΥΠ-1310614 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/03/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου τηλ.: 210 5292680
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στην διεύθυνση: http://eprocurement.dei.gr - ΔΥΠ - 1310614 "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«ΥΗΣ Καστρακίου, Στράτου και Λάδωνα: Αντικατάσταση Εξοπλισμού Υψηλής Τάσης»

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-1310614
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2020
ΑΔ: A114635
Συμπλήρωμα 1 27/02/2020
ΑΔ: A114762
Προϋπολογισμός: € 350.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας