ΔΥΚΕΚΕ 1572 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και τον κο Ι.Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.com.gr και I.Venizelos.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον πρώην στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Τομέα Απόσυρσης ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, από τους κ. Μπιριντζή Χαράλαμπο και κ. Γαλάνο Ιωάννη (24630-24460, 6982005553, 6970006327)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Aποξήλωση και μεταφορά του συνόλου των σχαρών καλωδίων, των καλωδίων στο επίπεδο -4,5m των ερμαριών, διακοπτών 400V, καλωδίων καθώς και του ψευδοπατώματος που βρίσκονται στο επίπεδο +8.0m της Μονάδος Νο4 του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΚΕΚΕ 1572
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/02/2021
ΑΔ: A117274
Προϋπολογισμός: € 110.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας